Reklamační řád

 

  • 1/ Právo kupujícího na reklamaci vadného zboží


Pokud není prodávaná věc při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou nebo vyskytuje-li se u zakoupeného zboží vada, může kupující uplatnit u prodávajícího své právo z odpovědnosti za rozpor s kupní smlouvou nebo za vady zboží.
Jestliže kupující uplatní právo z odpovědnosti za rozpor s kupní smlouvou nebo za vady zboží (dále jen reklamace), je prodejce povinen o oprávněnosti reklamace rozhodnout ihned, ve složitějších případech do třech pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady.
Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena:
bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace.
případně v delší lhůtě, na které se mohou prodávající s kupujícím dohodnout.
Po uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace má kupující stejná práva, jako by šlo o vadu, kterou nelze odstranit dle bodu 6 tohoto reklamačního řádu.
Prodejce přijme reklamaci, jestliže je zboží řádně vyčištěné, vysušené a posouzení reklamace nebrání obecné zásady hygieny.

 

  • 2/ Místo pro uplatnění reklamace


Kupující by měl uplatnit reklamaci v prodejně, ve které bylo zboží zakoupeno. Kupující má však právo uplatnit reklamaci v:
kterékoli provozovně patřící prodávajícímu, v níž je přijetí možné, a to s ohledem na sortiment prodávaného zboží
místě nebo sídle podnikání prodávajícího.
Kupující je povinen prokázat, že jeho nárok na vyřízení reklamace je oprávněný, tzn. že kromě vytknutí vad nebo jiného rozporu s kupní smlouvou dokládá i místo, cenu zboží, což prokáže nejlépe prodejním dokladem, záručním listem, popř. jiným věrohodným způsobem.

 

  • 3/ Lhůta pro uplatnění reklamace


Prodávající odpovídá za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, i za vady, které se vyskytnou po převzetí věci kupujícím v záruční době. Lhůta pro uplatnění reklamace (záruční doba) je 24 měsíců ode dne převzetí zboží. Na žádost kupujícího je prodávající povinen vydat kupujícímu při prodejí záruční list se zákonem stanovenými náležitostmi a s vyznačením rozsahu a podmínek záruky. Umožňuje-li to povaha věci, postačuje místo záručnío listu doklad o zakoupení věci. Právo na reklamaci zboží kupujícímu zanikne, nebylo-li uplatněno v záruční době.
Reklamaci by měl kupující uplatnit bez zbytečného odkladu ihned po zjištění vady, aby mohla být reklamace správně posouzena a vyřízena.
Záruční doby nelze zaměňovat s životností zboží, tj. dobou, po kterou při správném užívání a ošetřování může zboží vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v intenzitě jeho užívání vydržet.
Vyřídí-li se reklamace výměnou vadného zboží za nové, běží lhůta pro uplatnění reklamace opětovně od okamžiku převzetí nového zboží kupujícím.

 

  • 4/ Rozpor s kupní smlouvou


V případě, že zboží při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající uvedl do stavu, který kupní smlouvě odpovídá, a to dle požadavku kupujícího buď výměnou věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí v případě, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou sám způsobil.
Neodporuje-li to povaze věci, nebo pokud se neprokáže opak, rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během prvních šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při převzetí zboží.

 

  • 5/ Odstranitelné vady


Za odstranitelné vady se považují takové vady, jejichž odstraněním neutrpí vzhled, funkce a kvalita výrobků, a oprava může být řádně provedena ve stanovené lhůtě. Lhůta pro odstranění vady nesmí přesáhnout 30 kalendářních dnů, popř. dobu delší, na které se prodávající s kupujícím dohodli. Posouzení charakteru vady přísluší prodávajícímu.
Prodávající je povinen uvést bezplatně a bez zbytečného odkladu věc do stavu odpovídajícímu kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, není-li to k povaze vady neúměrné, nebo její opravou. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo od smouvy odstoupit.
Jde-li o odstranitelnou vadu již použitého zboží, má kupující právo požadovat pouze bezplatné, včasné a řádné odstranění vady a prodávající má povinnost vadu bez zbytečného odkladu odstranit.
Doba od uplatnění reklamace až do doby, kdy kupující po skončení opravy byl povinen zboží převzít, se do záruční doby nepočítá. Prodávající je povinen vydat kupujícímu potvrzení (reklamační lístek) o tom, kdy reklamaci uplatnil, jakož i o provedení opravy a o době jejího trvání.

 

  • 6/ Neodstranitelné vady


Za neodstranitelné vady se považují takové vady, které nelze ve stanovené lhůtě beze zbytku odstranit a které brání tomu, aby výrobek mohl být řádně užíván. Jde-li o neodstanitelnou vadu, může kupující požadovat:
výměnu zboží za stejné, bezvadné
zrušení kupní smlouvy (kupující vrátí vadné zboží a obdrží zpět kupní cenu).
Vyskytne-li se na zboží jiná neodstranitelná vada, jež nebrání v jeho užívání, vzniká kupujícímu právo na přiměřenou slevu z ceny zboží.
Tatáž práva jako při výskytu neodstarnitelných vad má kupující i tehdy, projeví-li se na zboží stejná odstranitelná vada i po předchozích dvou opravách nebo vyskytují-li se na zboží současně alespoň tři odstranitelné vady.

 

  • 7/ Obsah poskytované záruky


Záruka se vztahuje na vady nebo na jiný rozpor s kupní smlouvou, které se vyskytnou v průběhu záruční doby na zboží.
Záruka se nevztahuje na opotřebení zboží případně na změny vzhledu zboží, způsobené jeho obvyklým užíváním. Vzhledem k rozdílné intenzitě užívání zboží u jednotlivých spotřebitelů může být životnost zboží vyčerpána ještě před uplynutím záruční doby.
Upozorňujeme, že pokud dojde k poškození zboží v důsledku zanedbání řádné údržby nebo nedodržení zásad pro účelové používání zboží dle přiloženého návodu, nemůže být brán zřetel na případné reklamace.

  • 8/ Způsob, jakým je možno uplatnit nároky ze záruky plynoucí:


Doporučujeme, aby vadné zboží bylo reklamováno nejlépe ihned po zjištění vady a to nejlépe v prodejně, kde bylo zakoupeno, společně s tímto záručním listem nebo s dokladem o koupi věci.
Prodávající si vyhrazuje právo posoudit v zákonem stanovené lhůtě oprávněnost reklamace kupujícího.

 

  • 9/ Rozsah, podmínky a doba platnosti záruky:


Záruční doba činí 24 měsíců ode dne prodeje nebo ode dne uvedení do provozu.
Uplynutím 24 měsíců záruční doby zaniká právo reklamovat vady zboží nebo jiný rozpor s kupní smlouvou.